Complement


 

ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้

สถานะของผู้ส่งบทความ

ฉบับปฐมฤกษ์ Vol.1/1 Jan-June 2019

ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
บรรณาธิการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ผลพิจารณา
ตีพิมพ์
ณภัค ภักดีสถิตย์วราบทความวิจารณ์หนังสือ Music Therapy Handbook

ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์
ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุลการศึกษาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์
ชาลินี สุริยนเปล่งแสงบทบาทของพ่อแม่และครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางดนตรีของเด็ก

ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์
รัชกฤช คงพินิจบวรกิจกรรมดนตรีไทยร่วมสมัย : แนวทางการสอนดนตรีศึกษาในโรงเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์
อัครวัตร เชื่อมกลางผู้สอนมากกว่าดนตรี : บทบาทหน้าที่ของครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตในประเทศไทย

ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์
ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ดนตรีสมัยนิยม : แนวทางการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์
ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ


ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์
วิบูลย์ ตระกูลฮุ้นความสัมพันธ์ขั้นคู่เสียงภายใต้แนวคิดทฤษฎีเซต

ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์
พิชชาณัฐ ตู้จินดา"พิพิธภัณฑ์ดนตรีเพื่อการศึกษา" ของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหายไปไหน?


ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์
ศุภพร สุวรรณภักดี, สิรวิชญ์ ธารไพฑูรย์, ธรณ์ ทักษิณวราจาร และศักดิ์ระพี รักตประจิตกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม : ประชุมเชิงปฏิบัติการและวางแผนการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย

ผ่าน
ได้รับการตีพิมพ์

I BUILT MY SITE FOR FREE USING